VARSTVO OSEBNIH PODATKOV JEZIKOVNE ZADRUGE SOGLASNIK Z. O. O.

···

Postopek prijave in hramba privolitve

Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o. (v nadaljevanju JZS), pošilja svoja obvestila (v nadaljevanju novice JZS) na vaš elektronski naslov na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, ki se odda s klikom na posebno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu. Tako se potrdita tudi veljavnost in dostop do elektronskega naslova, na katerega želite novice JZS prejemati. S potrditvijo tako podate JZS (Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana) strinjanje oziroma privolitev za obdelavo vašega elektronskega naslova kot osebnega podatka. 

Ob oddaji vaše privolitve shranimo kopijo elektronskega sporočila, v katerem ste s klikom dali privolitev za prejemanje novic JZS, tj. elektronski naslov, iz katerega je bila takšna privolitev dana, ter datum in čas privolitve (v nadaljevanju kopija privolitve). Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

Pošiljanje novic in uporaba elektronskega naslova

Elektronski naslov, na katerega ste ali boste oddali privolitev za prejemanje novic JZS, bomo uporabljali izključno za pošiljanje teh novic in ga ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to eksplicitno zahteval zakon (na primer zakonska obveza v primeru inšpekcijskega postopka nadzora naslovnika elektronskega sporočila, ki mu je bilo poslano sporočilo s strani JZS). Pri pošiljanju novic uporabljamo spletno platformo za pošiljanje obvestil strankam Zoho, znotraj katere vaš elektronski naslov uporabljamo izključno v imenu JZS in zagotavljamo njegovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Osebnih podatkov brez vaše vednosti, privoljenja ne obdelujejo druge fizične ali pravne osebe, ki JZS zagotavljajo običajne internetnokomunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev ali druge osebe, ki bi JZS nudile druge podporne storitve.

Odjava od novic JZS in vaše pravice

Od prejemanja novic JZS se lahko kadarkoli odjavite tako, da kliknete na ustrezno povezavo na dnu vsakokratnih novic, ali tako, da nam pišete na info@soglasnik.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic JZS.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato bomo kopijo privolitve in s tem vaš elektronski naslov dokončno izbrisali iz naših evidenc najkasneje po poteku treh let od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s tako imenovanim zakonitim interesom, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje novic.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov, povezanih s prejemanjem novic oziroma obvestil JZS ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, nam lahko pišete na: info@soglasnik.si ali nas pokličite na: 064 222 744.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IZVEDBO JEZIKOVNIH IZOBRAŽEVANJ JEZIKOVNE ZADRUGE SOGLASNIK Z.O.O.

···

1. Splošno

Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi jezikovnega izobraževanja za fizične in pravne osebe med izvajalcem Jezikovne zadruge Soglasnik z.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in fizično ali pravno osebo, ki sprejme ponudbo jezikovnih izobraževanj izvajalca (v nadaljevanju tečajnik).

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev, je Jezikovna zadruga Soglasnik z.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana; davčna številka: SI84277114; matična številka: 6578942000.

Skupinski tečaji obsegajo 30 pedagoških ur po 45 minut in potekajo po urniku ter na lokaciji, ki je navedena na spletni strani www.soglasnik.si

Individualni tečaji in inštrukcije potekajo v časovnem obsegu in razporedu, za katerega se naročnik in
izvajalec predhodno dogovorita.

2. Uvrstitveni test in svetovanje

Tečajnik, ki že ima jezikovno predznanje, opravi brezplačni pisni uvrstitveni test v elektronski obliki.
Izvajalec po potrebi z njim opravi tudi razgovor in mu svetuje primeren tečaj.

3. Cene in plačilni pogoji

Cena vključuje uvrstitveni test in svetovanje, izvedbo tečaja, zaključno preverjanje znanja in dodatno
učno gradivo. Literatura (učbenik in delovni zvezek) ni vključena v ceno tečaja, tečajniki bodo
obveščeni o ustrezni literaturi in jo lahko kupijo pred začetkom tečaja.

Tečajnik se lahko prijavi na tečaj prek spletnega obrazca, elektronske pošte ali po telefonu. Prijava se
šteje za izvršeno, ko izvajalec tečajniku to pisno potrdi na posredovani elektronski naslov. Izvajalec
tečajniku za želeno storitev pošlje račun, tečajnik pa ga poravna prek plačilnega naloga/položnice.
Plačilo v gotovini ni mogoče.

Tečajnik poravna plačilo v enkratnem znesku do začetka tečaja. Po predhodnem dogovoru je mogoče tudi
plačilo v dveh obrokih. Pri tem se prvi obrok (50 % celotne tečajnine) poravna pred začetkom tečaja,
drugi obrok pa 30 dni po začetku tečaja.

V skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko tečajnik, ki se prijavi prek spleta, v 15 dneh od dneva prijave pisno sporoči, da odstopa od nje. Če je tečajnik že poravnal plačilo tečaja, mu izvajalec tečajnino brezobrestno povrne. Izvajalec pri tem zadrži manipulativne stroške, ki znašajo 30,00 EUR.

Veljajo cene na dan oddaje naročila, ki so navedene v EUR.

4. Nezadostna zasedenost tečaja

Če se v skupinski tečaj, ki je razpisan za od 4 do 6 udeležencev, prijavijo manj kot 4 tečajniki, lahko
izvajalec tečaj odpove, tečajnikom pa brezobrestno vrne celoten znesek že plačane tečajnine.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko na željo prijavljenih tečajnikov tečaj izvede, tudi če
so v skupini manj kot 4 tečajniki. V tem primeru izvajalec tečajniku predstavi spremenjeni znesek
tečajnine. Vsi prijavljeni tečajniki se morajo z novim zneskom tečajnine izrecno strinjati in ga
potrditi.

5. Odpoved tečajnika

Tečajnik lahko tečaj, ki se je že začel, prekine samo iz upravičenih razlogov. Kot upravičeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti in mu onemogoča nadaljnjo udeležbo na tečaju, na primer daljša bolezen, smrt v družini in podobno. Tečajnik o nastopu upravičenega razloga izvajalca obvesti pisno. Izvajalec ima pravico od tečajnika zahtevati predložitev dokazila o nastalem upravičenem razlogu. V primeru upravičenega razloga je tečajnik upravičen do vračila tečajnine sorazmerno s številom neopravljenih ur, zmanjšanega za manipulativne stroške, ki znašajo 30,00 EUR.

Drugi razlogi, kot so pomanjkanje časa, dopust, nepričakovane obveznosti, se ne štejejo za upravičene razloge in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega tečaja tečajnik ne more prenesti na drug termin.

6. Odpoved tečajnika pri individualnem tečaju in urah inštrukcij

Če se tečajnik dogovorjenega termina individualnega tečaja ali inštrukcij upravičeno ne more udeležiti,
to sporoči izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo
srečanje izvedeno, tečajniku pa se obračuna celoten znesek za število dogovorjenih ur.

7. Preverjanje znanja in izdelava potrdila o obiskovanju tečaja

Tečaj poleg izvedbe predavanj vključuje tudi enkratno pisno preverjanje znanja, ki ga izvajalec pripravi
ob koncu jezikovnega tečaja. Kriterije preverjanja znanja določi izvajalec. Pisno preverjanje se izvede
na zadnjem srečanju jezikovnega tečaja.

Vsak tečajnik, ki se udeleži najmanj 75 % programa in uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, prejme
potrdilo o obiskovanju tečaju.

8. Škodljivo ravnanje tečajnika

Če tečajnik ne upošteva navodil predavatelja, ne upošteva hišnega reda na lokaciji izvajanja tečaja, moti
drugue tečajnike ali na drug način onemogoča kakovostno izvedbo tečaja (v nadaljevanju: škodljivo
ravnanje), ga izvajalec obvesti o posledicah iz tega člena in mu izreče opozorilo. Če tečajnik tudi po
opozorilu ne preneha škodljivo ravnanje, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, tečajnik pa s
tem izgubi pravico obiskovati tečaj. V tem primeru tečajnik ni upravičen do vračila tečajnine.

9. Varstvo osebnih podatkov

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje, da
bo vse prejete osebne podatke skrbno hranil in jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki
nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

S prijavo tečajnik dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja in jih
uporablja:

  • – z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
  • – za potrebe priprave in izvedbe izobraževalne dejavnosti izvajalca ter
  • – za namene trženja dejavnosti izvajalca.

10. Končne določbe

Za vse medsebojne pravice in obveznosti med tečajnikom in izvajalcem, ki niso dogovorjene s splošnimi
pogoji poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore bosta obe strani reševali sporazumno, če to ne
bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja za izvedbo jezikovnih
izobraževanj. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani
izvajalca na spletnem naslovu www.soglasnik.si.

V Ljubljani, dne 10. februarja 2020

Pogoji poslovanja za storitve prevajanja in lektoriranja Jezikovne zadruge Soglasnik, z. o. o.

···

1. Splošno

Pogoji poslovanja za storitve prevajanja in lektoriranja se uporabljajo pri storitvah prevajanja in/ali
lektoriranja, ki jih ponuja Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec), oziroma
pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in fizično ali pravno osebo, ki potrdi ponudbo za storitve
prevajanja in/ali lektoriranja izvajalca (v nadaljevanju: naročnik), pri vseh pogojih poslovanja, na
katere se sklicuje, jih ponuja ali predlaga naročnik, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni
obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Pri vsakem naročilu se šteje, da je
naročnik prebral te pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

Izvajalec je Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana; davčna številka: SI84277114, matična številka: 6578942000.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve prevajanja in/ali lektoriranja izvajalca in ki
ji izvajalec zagotavlja storitve prevajanja in/ali lektoriranja.

Storitev je storitev prevajanja in/ali lektoriranja, ki jo izvajalec opravi za naročnika.

2. Povpraševanje, ponudba, naročilo, sprememba in odpoved naročila

Povpraševanje: naročnik lahko pošlje povpraševanje za storitve prek elektronske pošte ali spletnega
obrazca, ki je na voljo na spletišču izvajalca. Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik izvajalcu
posredovati naslednje: besedilo, ki ga je treba prevesti in/ali lektorirati, podatek o jezikovni
kombinaciji prevoda in/ali lekture, želeni datum oddaje naročila in svoje kontaktne podatke.

Informativna ponudba: informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi izvajalec, je za
naročnika nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

Naročilo: za uradno naročilo storitve se upošteva ponudba izvajalca, ki jo je naročnik podpisal in poslal
po pošti ali e-pošti, ali pa naročilnica naročnika. Kot potrditev naročila se upošteva tudi eksplicitna
pisna potrditev naročila prek e-pošte. Takrat začneta teči morebitni rok preklica naročila in rok za
oddajo prevoda/lekture.

Sprememba in odpoved naročila: sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno
naročilo v skladu s 3. točko. Naročnik lahko prekliče naročilo storitve v roku ene (1) ure od oddaje
naročila, in sicer v primeru, ko je rok izvedbe krajši od štiriindvajsetih (24) ur. V primeru, da je rok
izvedbe daljši od štiriindvajsetih (24) ur, lahko naročnik prekliče naročilo storitve v roku treh (3)
ur.

Če naročnik naročilo prekliče po tem roku, vendar znotraj štiriindvajsetih (24) ur po oddaji naročila, se
mu zaračunajo že opravljene storitve. Pozneje preklic naročila ni več mogoč.

V primeru reklamacije naročila ali pritožb mora naročnik v roku osmih (8) dni od oddaje naročila
naročniku obvestiti izvajalca in priložiti podroben opis pritožbe. Po tem roku reklamacije niso več
mogoče.

3. Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

Izvajalec se zavezuje, da bo naročene storitve opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in
sposobnostih do vnaprej dogovorjenega roka. Izvajalec ne prevzema nobene neposredne ali posredne
odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljenih storitvah. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja
zahtev naročnika je izvajalec dolžan o tem predhodno obvestiti naročnika.

V primeru kakršnegakoli nepredvidenega podaljšanja roka oddaje prevoda/lekture (bolezen
prevajalca/lektorja, tehnične težave, višja sila ipd.) izvajalec nemudoma obvesti naročnika. Zaradi
zamude pri dostavi prevoda/lekture naročnik ne more zavrniti dostave prevoda/lekture ali izvedbe
storitve. V primeru prekoračitve dogovorjenega roka opravljene storitve zaradi navedenih okoliščin
poskušata avtor in naročnik situacijo sporazumno rešiti.

Po opravljeni storitvi izvajalec naročniku posreduje prevod/lekturo po elektronski pošti. Naročnik
izvajalcu potrdi prejem.

Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom opravljanja storitve izvajalcu posredoval vse informacije in
gradiva, ki pripomorejo h kakovostno opravljenemu prevodu in/ali lekturi. Vsa morebitna gradiva, ki jih
izvajalec prejme, se štejejo za poslovno skrivnost. Izvajalec se zavezuje, da bo vse prejete dokumente
obravnaval kot zaupne in vsebine v nobeni obliki ali obsegu ne bo izdal tretjim osebam.

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za opravljeno storitev poravnal v predvidenem roku, na podlagi
izstavljenega računa.

4. Cene, obračunske enote in plačilni pogoji

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca. Cene, objavljene na spletišču izvajalca,
so zgolj informativne in izvajalca v ničemer ne zavezujejo./p>

Minimalna obračunska enota pri prevodih in lekturi je ena (1) avtorska stran, kar pomeni 1500 znakov brez
presledkov. Nadaljnje avtorske strani (več kot ena) se obračunavajo po dejanskem številu avtorskih
strani, zaokroženih na dve decimalni mesti. V postavko za prevod je vključena tudi lektura, razen če ni
z naročnikom pisno dogovorjeno drugače. Morebitna dodatna dela (kot so urejanje besedil, skeniranje in
pretvorba skeniranih dokumentov v besedilne datoteke) se obračunajo posebej.

Rok za plačilo storitev je 15 dni za fizične in 30 dni za pravne osebe od datuma izdaje računa. V primeru
zamud pri plačilu bo izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

5. Končne določbe

Za vse medsebojne pravice in obveznosti med naročnikom in izvajalcem, ki niso dogovorjene s pogoji
poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore bosta obe strani reševali sporazumno; če to ne bo
mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja
za storitve prevajanja in/ali lektoriranja. Spremenjeni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave
na spletišču izvajalca.

V Ljubljani, dne 10. februarja 2020

Pogoji poslovanja za storitve tolmačenja Jezikovne zadruge Soglasnik, z. o. o.

···

1. Splošno

Pogoji poslovanja za storitve tolmačenja se uporabljajo pri storitvah tolmačenja, ki jih ponuja Jezikovna
zadruga Soglasnik, z. o. o., s sedežem na naslovu Dunajska 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec),
oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in fizično ali pravno osebo, ki potrdi ponudbo za storitve
tolmačenja izvajalca (v nadaljevanju: naročnik), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih
zagotavlja ali predlaga naročnik, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo
drugačnih pogojev poslovanja. Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te pogoje poslovanja ter
da se z njimi strinja.

2. Izvajalec, naročnik in storitev

Izvajalec je Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana; davčna številka: SI84277114,
matična številka: 6578942000.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve tolmačenja izvajalca in ki ji izvajalec zagotovi
storitve tolmačenja.

Storitev je storitev tolmačenja, ki jo izvajalec opravi za naročnika.

3. Povpraševanje, ponudba, naročilo, sprememba in odpoved naročila

Povpraševanje: naročnik lahko pošlje povpraševanje za storitve tolmačenja prek elektronske pošte ali
spletnega obrazca, ki je na voljo na spletišču izvajalca. Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik
izvajalcu posredovati naslednje podatke: vrsto storitve (simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje),
jezikovno kombinacijo, datum in predvideno trajanje dogodka, lokacijo dogodka (prisotnost ali odsotnost
centralnega ozvočenja in tolmaške kabine ter slušalk in sprejemnikov za poslušalce) in svoje kontaktne
podatke. Če naročnik želi, da so v ponudbo vključeni stroški najema tolmaške kabine, slušalk in sprejemnikov
za poslušalce ter prisotnosti tehnika, mora o tem obvestiti izvajalca in posredovati tudi informacije o
predvidenem številu poslušalcev.

Informativna ponudba: povpraševanje oziroma informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi
izvajalec, je za izvajalca nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

Naročilo: za uradno naročilo storitve se upošteva ponudba izvajalca, ki jo je naročnik podpisal in poslal po
pošti ali e-pošti, ali pa naročilnica naročnika. Kot potrditev naročila se upošteva tudi eksplicitna pisna
potrditev naročila prek e-pošte.

Sprememba in odpoved naročila: sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno
naročilo v skladu s 3. točko. V primeru, da naročnik odpove naročilo manj kot 24 ur pred dogodkom, krije 50
% vrednosti naročila.

4. Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

Izvajalec (oziroma njegov(-i) tolmač(-i)) se zavezuje, da bo na kraj tolmačenja prišel pred začetkom dogodka,
da se seznani s prostorom, preveri delovanje kabine in ozvočenja ter prejme morebitne dodatne informacije
in/ali gradiva od organizatorjev ali govorcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročene storitve opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in
sposobnostih v vnaprej dogovorjenem terminu in na dogovorjeni lokaciji. Izvajalec se s potrditvijo naročila
zavezuje tudi, da se bo na tolmačenje temeljito strokovno in terminološko pripravil. Izvajalec ne prevzema
nobene neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljenih storitvah. V primeru
nezmožnosti izpolnjevanja zahtev naročnika je izvajalec dolžan o tem predhodno obvestiti naročnika.

Naročnik se zavezuje, da bo pred dogodkom izvajalcu posredoval referenčna gradiva za kakovostno pripravo
tolmača(-ev) (denimo predstavitve, relevantne strokovne članke predavatelja in vse, kar lahko pomaga pri
terminoloških in vsebinskih pripravah). Vsa morebitna gradiva, ki jih izvajalec prejme za pripravo na
tolmačenje, se štejejo za poslovno skrivnost. Zavezuje se, da bo vse prejete dokumente obravnaval kot zaupne
in vsebine v nobeni obliki ali obsegu ne bo izdal tretjim osebam. Enako velja za vse informacije,
pridobljene na samem tolmačenju.

V primeru simultanega tolmačenja se naročnik zavezuje, da bo omogočil namestitev promocijskih materialov
izvajalca (denimo samostoječega napisa) na kraju dogodka. V primeru najema tehnične opreme mora naročnik na
kraju dogodka zagotoviti osebo za deljenje sprejemnikov in slušalk. Po zaključenem dogodku se naročnik
zavezuje, da bo izvajalcu vrnil vse komplete sprejemnikov in slušalk, sicer bo poravnal odškodnino za
nevrnjene komplete.

Pri simultanem tolmačenju v kabini tolmač praviloma nikoli ne tolmači sam, temveč v paru. Izjema so lahko
dogodki, ki zahtevajo največ 1 uro simultanega tolmačenja. V primeru, da je na tolmačenju prisoten le en
tolmač, se mu mora zagotoviti 30 minut odmora po vsakih 30 minutah tolmačenja.

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za opravljeno storitev poravnal v predvidenem roku na podlagi
izstavljenega računa.

5. Cene, obračunske enote in plačilni pogoji

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca. Cene, objavljene na spletišču izvajalca, so
zgolj informativne in izvajalca v ničemer ne zavezujejo.

Minimalna obračunska enota pri tolmačenju je ena ura. Tolmačenje se obračunava na osnovi (začete) ure, pol
dneva (do 4 ure) ali dneva (do 7,5 ure, kar vključuje vsaj enoinpolurni odmor). Morebitna naknadna
podaljšanja (nad 15 minut) se obračunavajo po začeti uri. Prav tako se po uri obračunava nadomestilo za
(predvideno ali nepredvideno) čakanje. Končna cena tolmačenja se obračunava na podlagi končnega števila ur
tolmačenja in ur v pripravljenosti.

Rok za plačilo storitev je 15 dni za fizične in 30 dni za pravne osebe od izdaje računa. V primeru zamud pri
plačilu bo izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

6. Končne določbe

Za vse medsebojne pravice in obveznosti med naročnikom in izvajalcem, ki niso dogovorjene s pogoji
poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore bosta obe strani reševali sporazumno, če to ne bo mogoče,
je pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja za storitve
tolmačenja. Spremenjeni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletišču izvajalca.

V Ljubljani, dne 10. februarja 2020